Pályázat falugondnok munkakör betöltésére

 

Martonfa Községi Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Martonfa Község Önkormányzata falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Baranya megye, Martonfa Község közigazgatási területe.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8. általános végzettség
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Falugondnoki képzés vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés
 • Műszaki végzettség, kisgépkezelői képesítés
 • Alapfokú számítógépes ismeretek
 • Helyismeret, mobilitás, jó kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Vezetői engedély másolata,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, vagy annak megkérését igazoló postai feladóvevény,
 • Falugondnoki képzést vállaló nyilatkozat, (foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 1 éven belül falugondnoki képesítés megszerzéséről)
 • Nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.
 • a pályázat zárt vagy nyilvános ülés keretében történő tárgyalására vonatkozó nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022.Szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. Szeptember 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bosnyák András polgármester nyújt, a 06-20 3919162 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak Martonfa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7720 Martonfa Köztársaság utca 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: falugondnok.

vagy

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Martonfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022.Szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • Martonfa Község hirdetőtáblája – 2022. Szeptember 1,
 • Martonfa Község honlapja – www.martonfa.hu –  2022, Szeptember 1.